Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 208
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Thưa Với Jêsus

1. Anh có bất an tâm trí đang nặng nề chăng?

 Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus;

 Anh có đớn đau, đang mất vui mừng rồi ư?

 Mau thưa với duy một Jê-sus.

 Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus,

 Ấy chính Thiết Hữu bên cạnh ta;

 Anh chẳng có ai hơn Jê-sus bạn nghìn thu,

 Thưa ngay với Jê-sus, Chúa ta.

2. Bao nước mắt anh tuôn láng lai dầm dề chăng?

 Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus;

 Tội lỗi của anh không mắt ai nhìn được ư?

 Mau thưa với duy một Jê-sus.

 Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus,

 Ấy chính Thiết Hữu bên cạnh ta;

 Anh chẳng có ai hơn Jê-sus bạn nghìn thu,

 Thưa ngay với Jê-sus, Chúa ta.

3. Anh bối rối khi trông đám mây hoạn nạn chăng?

 Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus;

 Anh bối rối lo sau sẽ ra thế nào ư?

 Mau thưa với duy một Jê-sus.

 Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus,

 Ấy chính Thiết Hữu bên cạnh ta;

 Anh chẳng có ai hơn Jê-sus bạn nghìn thu,

 Thưa ngay với Jê- sus, Chúa ta.

4. Anh rối trí khi suy nghĩ sẽ từ-trần chăng?

 Mau thưa với Jê-sus, kíp nói với Jê-sus;

 Anh nóng nảy trông mong Chúa mau trở lại ư?

 Mau thưa với duy một Jê-sus.

 Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus,

 Ấy chính Thiết Hữu bên cạnh ta;

 Anh chẳng có ai hơn Jê-sus bạn nghìn thu,

 Thưa ngay với Jê-sus, Chúa ta.

Lời Tiếng Anh

 Tell It To Jesus

1. Are you wea-ry, are you heav-y-heart-ed?

 Tell it to Je-sus, Tell it to Je- sus;

 Are you griev-ing o-ver joys de-part-ted?

 Tell it to Je-sus a-lone.

Tell it to Je-sus, tell it to Je-sus,

 He is a friend that's well known;

 You've no oth-er such a friend or broth-er,

 Tell it to Je-sus a-lone.

2. Are you troub-led at the thought of dy-ing?

 Tell it to Je-sus, Tell it to Je- sus;

 For Christ's com-ing King-dom are you sigh-ing?

 Tell it to Je-sus a-lone

 Tell it to Je-sus, tell it to Je-sus,

 He is a friend that's well known;

 You've no oth-er such a friend or broth-er,

 Tell it to Je-sus a-lone.

 

Copyright © 2012-2022