Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 207
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Cần Chúa Luôn

1. Ôi Chúa, Ðấng con cần luôn,

 Chân Chúa nhân lành,

 Dịu êm bấy duy lời Chúa

 Giúp con an bình.

 Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con,

 Nương nhờ cánh Jêsus hoài,

 Xin ban phước cho con từng giây,

 Con đến đây Ngài!

2. Ôi Chúa, Ðấng con cần luôn,

 Xin Chúa luôn gần,

 Tà ma hết phương lừa dối

 Khi Chúa ở gần.

 Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con,

 Nương nhờ cánh Jêsus hoài,

 Xin ban phước cho con từng giây,

 Con đến đây Ngài!

3. Ôi Chúa, Ðấng con cần luôn,

 Khi vui hay buồn,

 Ðời con nếu ra ngoài Chúa,

 Hư hỏng luông tuồng.

 Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con,

 Nương nhờ cánh Jêsus hoài,

 Xin ban phước cho con từng giây,

 Con đến đây Ngài!

4. Ôi Chúa, Ðấng con cần luôn,

 Chân chánh duy Ngài;

 Nguyền luôn khiến con thuộc Chúa,

 Cứu Chúa thiên đài.

 Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con,

 Nương nhờ cánh Jêsus hoài,

 Xin ban phước cho con từng giây,

 Con đến đây Ngài!

Lời Tiếng Anh

 I Need Thee Every Hour

1. I need Thee ev-ery hour,

 Most gra-cious Lord;

 No ten-der voice like Thine

 Can peace af-ford.

 I need Thee, oh, I need Thee;

 Ev-ery hour I need Thee!

 Oh, bless me now, my Sav-iour,

 I come to Thee!

2. I need Thee ev-ery hour,

 Most Ho-ly One;

 Oh, Make me Thine in-deed,

 Thou bless-ed Son!

 I need Thee, oh, I need Thee;

 Ev-ery hour I need Thee!

 Oh, bless me now, my Sav-iour,

 I come to Thee!

 

Copyright © 2012-2022