Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 200
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Từ Nay Thuộc Chúa

1. Jê-sus Chúa tôi Ngài cứ tríu mến tôi luôn,

Nương thân trong tay Ngài cứ vững trí tâm luôn,

Chúa đã hiến thân cho chính lẽ sống tôi,

Tôi nay luôn thuộc về Chúa.

Từ nay tôi luôn thuộc Jê-sus,

Chúa Jê-sus luôn thuộc tôi,

Chúa vẫn mến yêu tôi luôn cả đời,

Dù trần gian có thay dời.

2. Trong khi tâm tôi còn khắc khoải trong tội tình,

Jê-sus yêu thương NgàI hiến chính tấm thân mình,

Ðể xóa hết bao đau khổ của chính tôi,

Tôi nay luôn thuộc về Chúa.

Từ nay tôi luôn thuộc Jê-sus,

Chúa Jê-sus luôn thuộc tôi,

Chúa vẫn mến yêu tôi luôn cả đời,

Dù trần gian có thay dời.

3. Tôi luôn ca vang mừng đón phước lớn Chúa ban,

Jê-sus đem tôi vượt thoát khỏi ách ác vương,

Huyết báu Chúa tuôn rơi đã cứu sống tôi,

Tôi nay luôn thuộc về Chúa.

Từ nay tôi luôn thuộc Jê-sus,

Chúa Jê-sus luôn thuộc tôi,

Chúa vẫn mến yêu tôi luôn cả đời,

Dù trần gian có thay dời.

Lời Tiếng Anh

1. Je-sus my Lord will love me for-ev-er,

From Him no pow'r of ev-il can sev-er,

He gave His life to ran-som my soul,

Now I be-long to Him.

Now I be-long to Je-sus,

Je-sus be-longs to me, Not for the years of time a-lone,

But for e-ter-ni-ty.

2. Joy floods my soul for Je-sus has saved me,

Freed me from sin that long had en-slaved me,

His pre-cious blood

He gave to re-deem,

Now I be-long to Him.

Now I be-long to Je-sus,

Je-sus be-longs to me,

Not for the years of time a-lone,

But for e-ter-ni-ty.

 

Copyright © 2012-2022