Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 196
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Lẽ Sống Ðời Tôi

Jê-sus lẽ sống cuộc đời tôi mãi,

Jê-sus trong tôi cuộc đời tươi mới,

Tôi nay được Ngài hằng đưa dắt tôi,

Chúa dắt dẫn vào nơi đã hứa ban,

Mỗi phút Jê- sus luôn sẽ là lẽ sống cuộc đời tôi mãi,

Jê-sus trong tôi tràn đầy tươi mới,

đời tôi từ nay dâng hiến trọn trong tay Cứu Chúa Jê-sus mà thôi.

Lời Tiếng Anh

Jesus Means Everything to Me

Je-sus means ev-'ry-thing to me,

Je-sus means ev-'ry -thing to me,

I've placed my fu-ture in His hand,

He'll lead me to the Pro-mised Land when day is done,

For Je-sus means ev-'ry-thing to me,

Je-sus means ev-'ry-thing to me,

My life from earth to glo-ry,

 

Copyright © 2012-2022