Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 195
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ðếm Phước Chúa Ban

1. Khi bao cơn sóng gió bủa khắp chung quanh bạn đây.

Hoặc khi anh cảm thấy mất cả mọi điều đời này.

Xin anh mau mau đếm các phước lành Thiên Phụ ban,

Rồi anh ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn.

Xin anh đếm bao ơn lành Cha luôn ban,

Xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên.

Hãy đếm ơn trên,

Hãy kể tên linh ân!

Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm.

2. Anh đang đau thương với các gánh nặng trên đời chăng?

Hoặc cây thập tự của anh mang thật là nặng chăng?

Anh nên mau mau đếm các phước lành trên trời ban,

Mọi hồ nghi tiêu tán, chắc anh sẽ hát suốt đàng.

Xin anh đếm bao ơn lành Cha luôn ban,

Xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên.

Hãy đếm ơn trên,

Hãy kể tên linh ân!

Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm.

3. Anh trông mong nơi của cải với giàu sang đời này?

Kìa kim ngôn Cha hứa ban kho vô tận ngày mai.

Xin anh ghi ơn phước Chúa vẫn hằng ban đầy dư,

Dù bao nhiêu gia sản vẫn không thể mua đâu nào.

Xin anh đếm bao ơn lành Cha luôn ban,

Xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên.

Hãy đếm ơn trên,

Hãy kể tên linh ân!

Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm.

Lời Tiếng Anh

Count Your Blessings

1. When up-on life's bil-lows you are tem-pest tossed,

When you are dis- cour-aged, think-ing all is lost.

Count your man-y bless-ings name their one by one,

And it will sur-prise you what the Lord hath done.

Count your bless- ings, Name them one by one;

Count your bless-ings, see what God hath done;

Count your bless-ings, Name them one by one;

Count your man-y bless-ings, see what God hath done.

2. When you look at oth-ers with their lands and gold,

Think that Christ has prom-ised you His wealth un-told:

Count your man-y bless-ings mon-ey can- not buy,

Your re-ward in heav-en nor your home on high.

Count your bless- ings,

Name them one by one;

Count your bless-ings, see what God hath done;

Count your bless-ings,

Name them one by one;

Count your man-y bless-ings, see what God hath done.

 

Copyright © 2012-2022