Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 192
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Thỏa Vui Thuộc Chúa

1. Jê-sus yêu thương tôi, vui bỏ thiên đài,

Tìm chuộc tôi, nên tôi nay chỉ thuộc Ngài,

Nguyện tôi luôn theo Jê-sus bước khắp nơi;

Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!

Lòng tôi vui thỏa bấy!

Chúa ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa thay!

Tôi vui bấy! thỏa thay!

Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui đêm ngày!

2. Ðược Ngài xem tôi như châu báu thiên đài,

Trọn đời tôi duy mong vui thỏa tâm Ngài,

Vì tình yêu Jê-sus sâu quá bể khơi;

Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!

3. Dù gặp khi quanh tôi đau đớn, tai nạn,

Ðời ngập trong câu bi ai, tiếng cơ hàn,

Kìa, ơn thiêng nơi tâm linh phấn chấn tôi;

Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!

4. Ðược Ngài khuyên, tôi dâng thân thể, tâm thần,

Hầu việc Cha, tâm tôi vui thỏa vô ngần!

Dù gian lao, vui trông lên Cứu Chúa tôi;

Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!

 

Copyright © 2012-2022