Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 189
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Lòng Tin Yêu

1. Lòng tôi vẫn tin Chúa Trời thánh,

Là Cha ái từ chân thành;

Trời, sao, đất, sông, núi bể khơi,

Làm ra bởi quyền năng trời.

Tin Jê-sus lìa bỏ ngôi vàng,

Thương nhân gian đành chết huyết chan,

Tôi tin chắc Ðức Thánh Linh lâm trần,

Cả ba hiệp một Chân Thần.

2. Lòng tôi chỉ trông nước Trời thánh,

Là nơi bất dạ thiên thành;

Ngàn muôn thuở Chân Chúa sáng soi,

Vào đây phỉ tình vui hoài.

Nay Jê-sus gần tái lâm rồi,

Tôi trông mong ngày Chúa của tôi,

Mau mau đến cất chúng ta lên trời,

Sống vui mừng ngàn muôn đời.

3. Lòng tôi mãi thương những người thánh,

Là con của một Cha lành;

Lòng thương tưởng cho đến mãi luôn,

Hồi vui vẻ, hồi lo buồn.

Anh em ta đồng ý chung tình,

Giao thông trong một Ðức Thánh Linh,

Khi đau đớn, lúc hiểm nguy thương cùng,

Chúa lai hồi được tương phùng.

 

Copyright © 2012-2022