Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Yêu Mến Chúa
Bài số: 183
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ái Tâm Chúa

1. Kìa, lòng yêu thương Chúa phi thường,

Tìm tôi, tội nhân đáng thương,

Vì lòng bác ái Chúa ra đi,

Ðem tôi về nơi chuồng Ngài;

Thần sứ hát vang, Ha- lê-lu-gia.

Thiên đình rền tiếng hoan ca nhịp hòa.

Tìm tôi do ái tâm Ngài,

Chuộc mua tôi, huyết tuôn dài,

Ân điển Chúa đưa tôi vào trong chuồng chiên,

Ân lớn lao đưa chiên vô chuồng nghỉ yên.

2. Rượu, dầu xoa trên vết thương tôi,

Hồn mê mệt nay tỉnh hồi;

Ðầy lời bảo đảm vững tâm tôi;

“Nay con thuộc ta đây rồi.”

Lời quí ấy tôi chưa nghe ai truyền,

Nghe được hàn gắn vết thương tâm liền.

Tìm tôi do ái tâm Ngài,

Chuộc mua tôi, huyết tuôn dài,

Ân điển Chúa đưa tôi vào trong chuồng chiên,

Ân lớn lao đưa chiên vô chuồng nghỉ yên.

3. Ngài gọi tôi xem dấu đinh gai,

Vì tôi từng tuôn huyết đầy,

Kìa là chiếc mão kết thương đau,

Vua cam chịu mang trên đầu;

Thầm nghĩ chẳng xứng đáng chi thân này,

Vua liều mạng báu mang đau thương đầy.

Tìm tôi do ái tâm Ngài,

Chuộc mua tôi, huyết tuôn dài,

Ân điển Chúa đưa tôi vào trong chuồng chiên,

Ân lớn lao đưa chiên vô chuồng nghỉ yên.

4. Lịch thời gian qua, suốt bao ngày,

Giờ đây bình yên thỏa thay!

Chờ đợi Sao Mai chiếu chân quang,

Muôn tia bình minh huy hoàng;

Rồi Chúa sẽ kêu ta lên bên ngai,

Không còn tì vít nên tân nương Ngài.

Tìm tôi do ái tâm Ngài,

Chuộc mua tôi, huyết tuôn dài,

Ân điển Chúa đưa tôi vào trong chuồng chiên,

Ân lớn lao đưa chiên vô chuồng nghỉ yên.

Lời Tiếng Anh

In Tenderness He Sought Me

1. In ten-der-ness He sought me,

Wea-ry and sick with sin,

And on His shoul-ders brought me

Back to His fold a-gain,

While an-gels in His pres- ence sang

Un-til the courts of heav-en rang.

Oh, the love that sought me!

Oh, the blood that bought me!

Oh, the grace that brought me to the fold,

Won-drous grace that brought me to the fold!

2. So while the hours are pass-ing,

All now is per-fect rest;

I'm wait-ing for the morn-ing,

The bright-est and the best,

When He will call us to His side

To be with Him, His spot-less Bride.

Un-til the courts of heav-en rang.

Oh, the love that sought me!

Oh, the blood that bought me!

Oh, the grace that brought me to the fold,

Won-drous grace that brought me to the fold!

 

Copyright © 2012-2022