Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 182
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Yêu Chúa Hơn

1. Lòng tôi kính mến Jêsus, biết nay Ngài thuộc tôi;

Vì Chúa quyết bỏ hết mọi ác khiên, Jêsus ôi!

Nguyền luôn kính mến Jêsus là Cứu Chúa khoan hồng;

Từ trước đã kính mến Ngài, nay mến yêu càng nồng.

2. Lòng tôi mến Chúa bởi Ngài mến tôi thật từ lâu;

Vì tôi, huyết Chúa đổ, thật cứu ân, Ngài rộng sâu;

Lòng yêu Chúa thêm mãi nhơn Ngài đã đính mão gai;

Từ trước đã kính mến Ngài, nay vẫn kính yêu hoài.

3. Lòng tôi mến Chúa, dẫu tại đất hay về nhà Cha;

Ðời tôi tán mỹ Chúa nguyền hát vang bài thần ca;

Dầu khi ốm đau, lúc trên giường sắp trút hơi tàn,

Từ trước đã mến Chúa rày yêu mến thêm nồng nàn.

4. Lòng tôi rất thỏa thích vì sắp vô miền lạc khương,

Là nơi nước sáng láng hằng chúc tôn thờ Hoàng Vương;

Mừng vui cứ hát xướng luôn đội mão hiển vinh hoài;

Từ trước đã mến Chúa, Lòng nay vẫn mến yêu Ngài.

Lời Tiếng Anh

My Jesus, I Love Thee

My Je-sus, I love Thee, I know Thou art mine,

For Thee all the fol-lies of sin I re-sign;

My gra-cious Re-deem-er, my Sav-iour art Thou,

If ev-er I loved Thee, my Je-sus, 'tis now.

I love Thee be-cause Thou hast first lov-ed me,

And pur-chased my par-don on Cal-va-ry's tree;

I love Thee for wear-ing the thorns on Thy brow;

If e-ver I loved Thee, my Je-sus, 'tis now.

 

Copyright © 2012-2022