Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 180
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Bản Nhạc  

Yêu Thương Chúa Thêm

1. Lòng nguyện càng yêu Jêsus,

Mến yêu Ngài thêm!

Thành tâm quì xem chăm chú,

Mến yêu Ngài thêm!

Mối sở ước chẳng chi hơn:

Yêu thương Jêsus keo sơn;

Lòng nguyện ngày đêm,

Mến yêu Ngài thêm!

2. Mùi tục trần xưa lôi cuốn,

Kiếm nơi bình yên;

Giờ duy Ngài tôi mong muốn,

Kiếm ơn thượng thiên.

Nỗi khẩn thiết chẳng chi hơn:

Yêu thương Jêsus keo sơn;

Lòng nguyện ngày đêm,

Mến yêu Ngài thêm!

3. Nào ngại sầu than, lao lý,

Ðắng cay biệt ly,

Là ơn lành ban theo ý,

Của Cha từ bi;

Giữa thử thách hát cao hơn:

Yêu thương Jêsus keo sơn;

Lòng nguyện ngày đêm,

Mến yêu Ngài thêm!

4. Hồi ngọn đèn tôi sắp tắt,

Vẫn khen ngợi thôi;

Ðiệu nhạc lòng tôi reo rắt,

Tiếng ca mừng vui,

Vẫn cứ khẩn Chúa thêm ơn.

Yêu thương Jêsus keo sơn;

Lòng nguyện ngày đêm,

Mến yêu Ngài thêm!

 

Copyright © 2012-2022