Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 178
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Nguyện Cầu

1. Lạy Jê-sus, hướng dẫn tôi lên thập giá trên nơi đồi xưa;

Lạy Jê-sus, xin khiến tôi yêu thương như Chúa đã yêu.

Lạy Jê-sus ước mong sao tôi được hát ca ngợi

Chúa luôn, Chúa Jê-sus, xin làm Vua suốt cả đời tôi.

2. Lạy Jê-sus, hướng dẫn tôi không lạc bước trong nơi tội ô;

Lạy Jê-sus, xin khiến tôi bằng lòng cuộc sống Chúa ban.

Lạy Jê-sus ước mong sao tôi được sống an lạc vững tin,

Chúa Jê-sus, xin làm Vua suốt cả đời tôi.

Fill my eyes, oh my God, with a vi-sion of the cross,

Fill my heart with love for Je-sus the Naz-a-rene.

Fill my mouth with thy praise, let me sing through end-less days,

Take my will, let my life be whol-ly thine.

 

Copyright © 2012-2022