Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 174
Ghi chú:

Bản Nhạc  

Ði Trong Hân Hoan

Ði trong hân hoan và dâng lên muôn tiếng ca,

Ðồng hoang cây lá vui tung hô bao lời suy tôn.

Ði trong hân hoan và dâng lên muôn tiếng ca,

Ðồng hoang cây lá vui tung hô bao lời suy tôn.

Ðồi núi cây rừng vang tiếng ca vỗ tay reo mừng,

Thiên Chúa Vua cao sang danh đại tôn oai linh.

Cây cối trên ngàn cất tiếng reo vỗ tay vui mừng,

Lời Chúa vững an qua muôn muôn đời vinh quang.

Lời Tiếng Anh

Go Out With Joy

Go out with joy and be led forth in peace,

The moun-tains and the hills shall break forth sing-ing.

Go out with joy and be led forth in peace,

The moun- tains and the hills shall break forth sing-ing.

And all the trees of the field shall clap their hands,

The Lord Je-ho-vah shall be praised.

And all the trees of the field shall clap their hands,

The Word of the Lord shall be for-ev-er.

 

Copyright © 2012-2022