Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 165
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Bước Trên Thiên Trình

Tôi luôn đi cùng Jêsus.

Trọn mọi bước không thôi.

Hằng ngày luôn luôn sống vui,

Trong ơn yêu thương Trời.

Còn lo chi ngày mai lại?

Nhờ Ngài sống bửa nay.

Tôi luôn đi với Jêsus.

Trọn mỗi bước không rời.

Lời Tiếng Anh

Each Step of the Way

I'm fol-low-ing Je-sus one step at a time,

I live for the mo-ment in His love di-vine.

Why think of to-mor-row, just live for to-day,

I'm fol-low-ing Je-sus, each step of the way.

The path-way is nar-row, but He leads me on,

I walk in the shad-ow, my fears are all gone.

My spir-it grows strong-er each mo- ment each day,

For Je-sus is lead-ing, each step of the way.

 

Copyright © 2012-2022