Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 160
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Vui Mừng Ca Hát

Vui mừng ca hát khen ngợi Ngài rao truyền quyền năng Ngài khắp.

Danh Ngài tôn quí trên mọi loài nước Cha mau đến A-men.

Tôn vinh Giê-hô-va muôn loài khá hát.

Chung dâng lên Chúa muôn loài bài ca mới.

Ca khen ơn xót thương muôn loài khá hát.

Ha-lê-lu-gia Kính khen Ngài.

Vui Mừng Ca Hát

 

Copyright © 2012-2022