Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 159
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Lòng Vui Vẻ

Lòng tôi vui vẻ, vui, vui, vui, vui, vui, vô cùng, hớn hở muôn trùng, hớn hở lạ lùng,

Vì ân điển Chúa cứu tôi,

Nên tôi vui vô hồi,

Hớn hở ca ngợi chẳng thôi.

Lời Tiếng Anh

Joy In My Heart

I have a joy joy joy joy down in my heart, down in my heart, down in my heart;

I have a joy joy joy joy down in my heart, down in my heart to stay.

 

Copyright © 2012-2022