Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 155
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tay Chúa Nắm Tôi

1. Êm thay vui bấy chính chỗ tôi dựa yên,

Không đau thương nữa chẳng bóng quân thù xen;

Ôi Jê-sus tôi yên tĩnh thỏa nguyện bấy,

Thật nhờ tay Chúa nắm tôi càng chắc đây.

Vui thay cho tôi được yên tịnh lạ-lùng!

Nương nơi Jê-sus tôi thấy ơn lành đầy lòng,

Nầy, hằng ngày Ngài an ủi phủ che hồn tôi,

Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi.

2. Tôi nghiêng bên Chúa má ướt đôi dòng châu.

Êm êm câu Chúa phán khiến nguôi phiền âu;

Ngài rờ lòng nầy do cánh tay huyền bí,

Hiện thời còn nắm giữ tôi từng bước đi.

Vui thay cho tôi được yên tịnh lạ-lùng!

Nương nơi Jê-sus tôi thấy ơn lành đầy lòng,

Nầy, hằng ngày Ngài an ủi phủ che hồn tôi,

Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi.

3. Tuy mưa ma gió quỉ bốn bên gào vang,

Nhưng không xâm hãm nổi chỗ tôi bình an;

Bao cơn tay ương tôi chẳng tổn hại chi.

Thật bình yên dưới cánh tay Ngài bất di.

Vui thay cho tôi được yên tịnh lạ-lùng!

Nương nơi Jê-sus tôi thấy ơn lành đầy lòng,

Nầy, hằng ngày Ngài an ủi phủ che hồn tôi,

Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi.

Lời Tiếng Anh

Held In His Mighty Arms

1. Safe is my ref-uge, sweet is my rest,

Ill can-not harm me, nor foes e'er mo-lest;

Je-sus my spir-it so ten-der-ly calms,

Hold-ing me close in His might-y arms.

Oh, what won-der-ful, won-der-ful rest!

Trust-ing com-plete- ly in Je-sus I'm blest:

Sweet-ly He com-forts and shields from a-larm,

Hold- ing me safe in His might-y arms.

2. Press-ing my tear-stained cheek to His own,

Hush-ing my grief with His sweet, gen-tle tone;

Touch-ing my heart with His heal-ing balms,

Hold-ing me still in His might-y arms.

Oh, what won-der-ful, won-der-ful rest!

Trust- ing com-plete-ly in Je-sus

I'm blest: Sweet-ly He com-forts and shields from a-larm,

Hold-ing me safe in His might-y arms.

 

Copyright © 2012-2022