Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 149
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Phần Vui Thỏa

1. Dầu cho ai tranh giàu sang thế gian,

Có Jêsus phần tôi thỏa rồi;

Cuộc vinh hoa như phù vân chóng tan,

Ðức yêu thương còn đến muôn đời.

Cao sâu bấy đức từ ái Jêsus!

Cao sâu thật tình yêu vô đối!

Nguồn ơn cứu tuôn tràn ra khắp nơi

Ấn chứng tôi được sống muôn đời.

2. Dầu ra sao tôi dành Jêsus thôi,

Khiến tâm linh được an ủi hoài;

Dầu chung quanh ba đào vây phủ tôi,

Vẫn xướng ca vì ở trong Ngài.

Cao sâu bấy đức từ ái Jêsus!

Cao sâu thật tình yêu vô đối!

Nguồn ơn cứu tuôn tràn ra khắp nơi

Ấn chứng tôi được sống muôn đời.

3. Dầu ra sao tôi dành Jêsus thôi,

Ước ngắm xem Ngài luôn mỉm cười

Nhờ Jêsus linh trình luôn sáng tươi,

Dắt dẫn tôi từ đất lên trời.

Cao sâu bấy đức từ ái Jêsus!

Cao sâu thật tình yêu vô đối!

Nguồn ơn cứu tuôn tràn ra khắp nơi

Ấn chứng tôi được sống muôn đời.

Lời Tiếng Anh

Give Me Jesus

1. Take the world, but give me Je-sus,

All its joys are but a name;

But His love a-bid-eth ev-er,

Thro' e- ter- nal years the same.

O the height and depth of mer-cy!

O the length and breadth of love!

O the full-ness of re - demp - tion,

Pledge of end-less life a- bove.

2. Take the world, but give me Je-sus,

Sweet-est com - fort of my soul;

With my Sav - ior watch - ing o'er me,

I can sing tho' bil - lows roll.

O the height and depth of mer-cy!

O the length and breadth of love!

O the full-ness of re - demp - tion,

Pledge of end-less life a- bove.

 

Copyright © 2012-2022