Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 148
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tiếng Chuông Lòng

1. Tiếng chuông mừng vui nức lòng bạn hằng nghe reo vang,

Nguồn bình an không biến thay do Jê-sus vui ban;

Khi bước đi trên con đường hẹp,

Khi sống cho Jê-sus vui đẹp,

Thì lòng bạn luôn sung sướng nghe tiếng chuông vang lừng.

Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ,

Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ,

Bất cứ nơi đâu đêm hay ngày,

Cứ vững tâm đi theo chân Ngài,

Thì lòng bạn luôn sung sướng nghe tiếng chuông vang lừng.

2. Ái tâm Ngài sung mãn mà bạn hằng nhận tin nay,

Thì bạn nên đem tỏ cho ai lân cận được hay;

Ăn nói khôn ngoan êm dịu hoài,

Cư xử trong yêu thương mọi ngày.

Thì lòng bạn luôn sung sướng nghe tiếng chuông vang lừng.

Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ,

Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ,

Bất cứ nơi đâu đêm hay ngày,

Cứ vững tâm đi theo chân Ngài,

Thì lòng bạn luôn sung sướng nghe tiếng chuông vang lừng.

3. Hãy soi rạng danh Chúa trọn sinh hoạt bạn không thôi,

Làm được chi cho Chúa không nên quên phận làm tôi,

Như có lương tâm thanh sạch hoài,

Ðem lắm sinh linh qui phục Ngài,

Thì lòng bạn luôn sung sướng nghe tiếng chuông vang lừng.

Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ,

Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ,

Bất cứ nơi đâu đêm hay ngày,

Cứ vững tâm đi theo chân Ngài,

Thì lòng bạn luôn sung sướng nghe tiếng chuông vang lừng.

Lời Tiếng Anh

You May Have the Joy-Bells

1. You may have the joy-bells ring-ing in your heart,

And a peace that from you nev-er will de-part;

Walk the straight and nar-row way,

Live for Je-sus ev-'ry day,

He will keep the joy-bells ring-ing in your heart.

Joy-bells ring- ing in your heart,

Joy-bells ring-ing in your heart;

Take the Sav-iour here be-low

With you ev-'ry where you go,

He will keep the joy-bells ring-ing in your heart.

2. Let your life speak well of Je-sus ev-'ry day;

Own His right to ev-'ry serv- ice you can pay;

Sin-ners you can help to win,

If your life is pure and clean,

And you keep the joy-bells ring-ing in your heart

Joy-bells ring-ing in your heart,

Joy-bells ring-ing in your heart;

Take the Sav-iour here be-low

With you ev-'ry where you go,

He will keep the joy-bells ring-ing in your heart.

 

Copyright © 2012-2022