Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 147
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Lăn Xa

Ðã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy,

Bao nhiêu ác tích, Cứu Chúa xua sạch lòng đây;

Ðã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy,

Bao nhiêu ác tích, Cứu Chúa xua sạch lòng đây.

Sông huyết thánh trôi mọi tội,

Trôi đi xa, sạch rồi;

Ðã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy,

Bao nhiêu ác tích,

Cứu Chúa xua sạch lòng đây.

 

Copyright © 2012-2022