Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 145
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Thoát Chốn Tội Tình

1. Vì lòng yêu thương Jê-sus đã đến,

Ðể đỡ linh hồn của chính tôi lên;

Từ hầm tội dục, nhục ô, tăm tối,

Chúa lấy ơn nâng vực tôi

Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình,

Dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh;

Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay,

Chúc tụng Chân Chúa,

Cứu vớt tôi đây.

2. Ngài gọi tôi khi lòng chưa nghe thấy,

Tiếng Thánh Linh giục giã ác tâm đây;

Từ hồi tôi tin lời hứa báu bối,

Chúa thứ tha, nâng vực tôi.

Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình,

Dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh;

Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay,

Chúc tụng Chân Chúa, Cứu vớt tôi đây.

3. Kìa, Ngài đưa tay còn vết huyết thắm,

Với trán mang đầy những dấu gai đâm;

Thật vì tôi đây chìm trong tăm tối,

Chúa lấy yêu thương vực tôi.

Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình,

Dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh;

Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay,

Chúc tụng Chân Chúa, Cứu vớt tôi đây.

4. Lòng đầy an khương mừng vui, sung sướng,

Nếp sống cao thượng, thánh khiết, yêu thương;

Dầu vậy không sao tìm ra manh mối

Cách Chúa Jê-sus vực tôi.

Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình,

Dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh;

Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay,

Chúc tụng Chân Chúa, Cứu vớt tôi đây.

Lời Tiếng Anh

He Lifted Me

1. In lov-ing kind-ness Je-sus came

My soul in mer-cy to re-claim,

And from the depths of sin and shame

Thro' grace He lift-ed me.

From sink-ing sand He lift-ed me,

With ten-der hand He lift-ed me,

From shades of night to plains of light,

O praise His name, He lift-ed me!

2. Now on a hight-er plane I dwell,

And with my soul I know 'tis well;

Yet how or why, I can-not tell,

He should have lift-ed me.

From sink-ing sand He lift-ed me,

With ten-der hand He lift-ed me,

From shades of night to plains of light,

O praise His name,

He lift-ed me!

 

Copyright © 2012-2022