Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 143
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Nhìn Lên Jêsus

1. Nhìn chăm lên Jê-sus Ðấng treo trên thập tự kia,

Hẳn trong giây phút anh được vĩnh sinh;

Hãy mau mau chăm xem, chính anh em tội nhân kia,

Ngắm Ðấng đã vì anh gánh thập hình.

Nhìn xem, xem, xem, sống!

Nhìn chăm chăm lên Jê-sus,

Ðấng treo thân đầy hồng ân,

Thì anh chắc hưởng trường sinh, lãnh ân hồng.

2. Vì ai nên Jê-sus gánh muôn tội tình dường kia,

Lại không mang ác khiên bạn đó sao?

Vì đâu hông Jê-sus huyết vô tội tràn lai láng,

Lại chẳng do tội ta Chúa mang hình?

Nhìn xem, xem, xem, sống!

Nhìn chăm chăm lên Jê-sus,

Ðấng treo thân đầy hồng ân,

Thì anh chắc hưởng trường sinh, lãnh ân hồng.

3. Hãy mau tin Jê-sus chính hôm nay đừng trì diên,

Ngài ban cho chính anh được vĩnh sinh;

Vì trong tay Jê-sus,

Ðấng công nghĩa trường tồn kia,

Bảo đảm anh trường sinh ở thiên thành.

Nhìn xem, xem, xem, sống!

Nhìn chăm chăm lên Jê-sus,

Ðấng treo thân đầy hồng ân,

Thì anh chắc hưởng trường sinh, lãnh ân hồng.

Lời Tiếng Anh

There Is Life for a Look

1. There is life for a look at the Cru-ci-fied One,

There is life at this mo-ment for thee;

Then look, sin-ner, look un-to Him and be saved,

Un-to Him who was nailed to the tree.

Look! look! look and live!

There is life for a look at the Cru-ci-fied One,

There is life at this mo-ment for thee.

2. Then take with re-joi-cing from Je-sus at once,

The life ev-er-last-ing He gives;

And know with as-sur-ance thou nev-er canst die

Since Je-sus thy right-eous-ness, lives.

Look! look! look and live!

There is life for a look at the Cru-ci-fied One,

There is life at this mo-ment for thee.

 

Copyright © 2012-2022