Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 142
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tiếng Chúa Gọi

1. Kìa, tiếng Chúa kêu dịu dàng,

Gọi tôi mau đến theo Ngài;

Dòng huyết Gô- gô-tha rửa tôi sạch,

Ðời nay được trắng trong ngần.

Chúa ôi, con lại ngay,

Nay con xin lại đây;

Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha làm con sạch trắng hơn ngà.

2. Dầu tôi yếu thân gầy hình,

Ngài cho mạnh sức phi thường,

Ngài xóa hết bao ô uế tội tình,

Hồn thân gội phiếu tinh ròng.

Chúa ôi, con lại ngay,

Nay con xin lại đây;

Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha làm con sạch trắng hơn ngà.

3. Jê-sus muốn tôi hoàn toàn,

Tình yêu nên giống như Ngài,

Nào đức tin, yêu thương với hy vọng,

Trần gian thành chốn thiên đàng.

Chúa ôi, con lại ngay,

Nay con xin lại đây;

Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha làm con sạch trắng hơn ngà.

4. Ngài chứng quyết cho mọi người,

Lòng luôn trung tín chân thành;

Lời hứa Chúa đinh ninh ứng nghiệm hoài,

Cùng ai thật quyết tuân hành.

Chúa ôi, con lại ngay,

Nay con xin lại đây;

Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha làm con sạch trắng hơn ngà.

Lời Tiếng Anh

I Am Coming Lord

1. I hear Thy wel-come voice

That calls me, Lord, to Thee

For cleans-ing in Thy pre-cious blood

That flowed on Cal-va-ry.

I am com-ing, Lord,

Com-ing now to Thee!

Wash me, cleanse me in the blood

That flowed from Cal-va-ry.

2. And He as-sur-ance gives

To loy-al hearts and true,

That ev-ery prom-ise is ful-filled

To those who hear and do.

I am com-ing, Lord,

Com-ing now to Thee!

Wash me, cleanse me in the blood

That flowed from Cal-va-ry.

 

Copyright © 2012-2022