Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 141
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Trước Cửa Tâm Hồn

1. Ôi, Jê-sus đứng trước cửa tâm,

Xưa nay gài kín âm thầm,

Ðang mong chờ ta mở cửa xong,

Cho Ngài bước ngay vô lòng:

Này hỡi Cơ- đốc đồ ta nay,

Mang hiệu ấy gẫm hổ thay,

Chúa gõ cửa lòng chẳng mở ra,

Quá lâu Ngài chờ chúng ta!

2. Ôi, Jê-sus vẫn gõ cửa kia,

Hai tay còn dấu đinh kìa,

Mang trên đầu bao dấu mão gai,

Nơi mặt ngấn châu dọc dài:

Thật đức yêu thương Ngài cao sâu,

Ðợi chờ trước cửa đã lâu!

Ôi, then ác tội cũng gớm thay,

Khóa tâm môn này bấy nay!

3. Ôi, Jê-sus ánh mắt thiết tha,

Khuyên lơn bằng tiếng ôn hòa:

“Ta xưa vì con đã xả sinh,

Con đành đối ta vô tình.”

Lạy Chúa, chúng con thẹn lắm thay!

Xin đồng mở các cửa ngay,

Xin vô tâm hồn của chúng con,

Ở luôn muôn đời chẳng thôi.

A-men.

Lời Tiếng Anh

O Jesus, Thou Art standing

1. O Je-sus, Thou art stand-ing

Out-side the fast-closed door,

In low-ly pa- tience wait-ing

To pass the thresh-old o'er.

Shame on us, Chris-tian broth- ers,

His name and sign who bear,

Oh, shame, thrice shame up-on us,

To keep Him stand-ing there!

2. O Je-sus, Thou art plead-ing

In ac-cents meek and low,

“I died for you, my chil-dren,

And will ye treat Me so?”

O Lord, with shame and sor-row

We o-pen now the door;

Dear Sav-iour, en-ter, en-ter,

And leave us nev-er- more.

 

Copyright © 2012-2022