Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Bài số: 139
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Thánh Linh Hằng Sống

Xin Linh Cha năng quyền muôn thuở, đến ngự tâm đây,

Xin Linh Cha năng quyền hằng sống, mau đến tâm này,

Tan tôi! Xoay tôi!

Nung tôi! Trau tôi!

Xin Linh Cha năng quyền mau đến, dẫy đầy tâm này.

Lời Tiếng Anh

Spirit of the Living God

Spirit of the Living God Spir-it of the liv-ing God,

Fall fresh on me,

Spir-it of the liv-ing God,

Fall fresh on me.

Melt me, Mold me,

Fill me, Use me.

Spir-it of the liv-ing God,

Fall fresh on me.

 

Copyright © 2012-2022