Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Bài số: 135
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Thánh Linh Ngự Vào Lòng

1. Chúa Thánh Linh, con cúi xin Ngài,

Ngự vào lòng này cách hiển oai;

Ðáp xuống như chim bồ câu hiện,

Ở mỗi tâm chờ đợi khẩn nguyện.

2. Chúa Thánh Linh, xin đến lòng này,

Ðặt tội vào thập giá đóng ngay,

Quyết đóng đinh luôn tội tâm này,

Ðể tâm linh được sạch sẽ hoài.

3. Chúa Thánh Linh, con đóng đinh rồi,

Nguyện lòng được sự sống Chúa thôi;

Chúa lấy hơi linh đầy năng lực,

Bứt đứt dây muôn tội trói buộc.

4. Chúa Thánh Linh ban xuống từ trời,

Nguyện hằng ngày Ngài ấn chứng con;

Cánh ái nhân nâng hồn thân này;

Ðến hưởng ơn thiên đàng vui vầy.

A- men.

Lời Tiếng Anh

Holy Spirit, While We Bend

1. Ho-ly Spir-it, while we bend,

Gra-cious-ly on us de-scend;

Like a gen-tle dove ap-pear

To each wait-ing spir-it here.

2. Ho-ly Spir-it, come with-in,

Cru-ci-fy this heart of sin,

Let it die up-on the cross

With its soul de-fil-ing dross.

 

Copyright © 2012-2022