Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Bài số: 134
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Bài Ca Tâm Linh

1. Cầu xin Thiên Chúa chí ái phủ kín lòng,

Bằng tình yêu thương không đổi dời,

Ngài lau hết nước mắt khỏa lấp mảnh hồn tan vỡ.

Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng,

Thần Linh Cha sẽ đến vỗ về,

Hàn gắn hết những vết thương đau ban cho bình an.

Jê-sus, Chúa Jê-sus, cuộc sống con dâng Ngài hôm nay,

Jê-sus, Chúa Jê-sus. đến trong tâm hồn này.

2. Cùng dâng lên Chúa tiếng hát với chúc tụng,

Niềm an vui dâng ngây ngất lòng,

Ngợi danh Cha yêu thương, dâng Cha cuộc đời tan vỡ.

Nguyện trao lên Chúa nước mắt những chuỗi ngày,

Ðầy đau thương cô liêu chán chường,

Nhận lấy sức sống mới Cha ban trong danh Jê-sus.

Jê-sus, Chúa Jê-sus, cuộc sống con dâng Ngài hôm nay,

Jê-sus, Chúa Jê-sus. đến trong tâm hồn này.

Lời Tiếng Anh

Spirit Song

1. O let the Son of God en-fold you with His Spir-it and His love,

Let Him fill your life and sat-is-fy your soul.

O let Him have the things that hold you

And His Spir-it like a dove will des-cend up-on your life and make you whole.

Je-sus, O Je-sus, come and fill Your lambs,

Je-sus, O Je-sus, come and fill Your lambs.

2. O come and sing the song with glad-ness, as your hearts are filled with joy,

Lift your hands in sweet sur-ren-der to His name.

O give Him all your tears and sad-ness, give

Him all your years of pain, and you'll en-ter in-to life in Je-sus name.

Je-sus, O Je-sus, come and fill Your lambs,

Je-sus, O Je- sus, come and fill Your lambs.

 

Copyright © 2012-2022