Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Bài số: 133
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Ðầy Lòng Tôi

1. Chúa Thánh Linh, bay đậu trên tôi ngay,

Xin ban ơn giúp tâm kinh hoàng,

Ước Chúa mau lâm ngự trong tôi đây,

Hôm nay hãy giáng cho đầy tràn.

Ðầy lòng tôi, hiện giờ đây,

Ước Jê-sus hà hơi Linh Ngài;

Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay

Linh năng thánh khiết cho đầy hoài

A-men.

2. Chúa Thánh Linh, xin đầy lòng tôi đây,

Tuy tôi khôn thể mô tả ra;

Dẫu thế, tôi đương cần Ngài hôm nay,

Trông mong lửa Thánh Linh rạng lòa.

Ðầy lòng tôi, hiện giờ đây,

Ước Jê-sus hà hơi Linh Ngài;

Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay

Linh năng thánh khiết cho đầy hoài

A-men.

3. Yếu đuối thay tâm hồn tôi hôm nay,

Nên tôi xin cúi nơi chân Ngài;

Chúa Thánh Linh muôn đời hạnh vinh thay,

Xin ban xuống linh năng đầy hoài.

Ðầy lòng tôi, hiện giờ đây,

Ước Jê-sus hà hơi Linh Ngài;

Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay

Linh năng thánh khiết cho đầy hoài

A-men.

4. Chúa đỡ nâng, ủy lạo, luyện sạch tôi,

Và ban ơn giúp tâm linh đây;

Phải, Chúa cứu, ủy lạo luyện không thôi,

Ngài đang giáng trong tôi thật đầy.

Ðầy lòng tôi, hiện giờ đây,

Ước Jê-sus hà hơi Linh Ngài;

Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay

Linh năng thánh khiết cho đầy hoài

A-men.

Lời Tiếng Anh

Fill Me Now

1. Hov-er o'er me, Ho-ly Spir-it,

Bathe my trem-bling heart and brow;

Fill me with Thy hal-lowed pres-ence;

Come, oh, come and fill me now.

Fill me now, fill me now,

Je-sus, come and fill me now,

Fill me with Thy hal-lowed pres-ence;

Come, oh, come and fill me now.

2. Cleanse and com-fort, bless and save me;

Bathe, oh, bathe my heart and brow;

Thou Art com-fort-ing and sav-ing,

Thou art sweet-ly fill-ing now.

Fill me now, fill me now,

Je-sus, come and fill me now,

Fill me with Thy hal- lowed pres-ence;

Come, oh, come and fill me now.

 

Copyright © 2012-2022