Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Bài số: 132
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Thánh Linh Dẫn Dắt

1. Cầu Thần Linh luôn tín thành ôi!

Linh soi sáng đưa đường chúng tôi,

Nguyền cầm tay đưa lữ hành đây,

Băng qua lối sa mạc cát bay.

Khiến thống tâm nên lòng hỉ hoan,

Lúc lắng tai nghe tiếng yêu thương,

Rằng: “Nầy, con vơ vẩn dặm xa,

Theo ta dắt đưa về cố gia.”

2. Nầy bạn yêu thương tín thành ôi!

Xin theo giúp đưa đường chúng tôi;

Ðừng lìa xa trong chỗ sợ nghi,

Bơ vơ giữa đêm trường hiểm nguy.

Lúc trải qua bao luồng ác phong,

Tán đởm, kinh tâm mất trông mong,

Ngài truyền: “Con ơi, đến cùng ta,

Theo ta bước đi về cố gia.”

3. Hồi buồn lo đau đớn hầu qua,

Mong mau thoát thân nầy bước ra,

Lòng cầu xin mong nước bình yên,

Do thiên sách tên nầy đã biên.

Lúc bước qua tử hà khiếp kinh,

Sở ước tôi duy huyết ứng linh,

Ngài truyền: “Con ơi, đến cùng ta,

Theo ta bước đi về cố gia.”

Lời Tiếng Anh

Holy Spirit, Faithful Guide

Ho-ly Spir-it, faith-ful Guide,

Ev-er near the Chris-tian's side,

Gent-ly lead us by the hand,

Pil-grims in a des-ert land.

Wea-ry souls for-e'er re-joice,

While they hear that sweet-est voice,

Whis-p'ring soft-ly,

“Wan-d'rer, come, Fol- low Me,

I'll guide thee home.”

Ev-er pres-ent, tru-est Friend,

Ev-er near

Thine aid to lend,

Leave us not to doubt and fear,

Grop-ing on in dark-ness drear.

When the storms are rag-ing sore,

Hearts grow faint, and hopes give o'er;

Whis-p'ring soft-ly,

“Wan-d'rer, come, Fol-low Me,

I'll guide thee home.”

 

Copyright © 2012-2022