Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Bài số: 131
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Thần Yên Ủi

1. Ta lo báo tin mừng ngay,

Cho bao thế nhân đều hay, những ai có tâm sầu cay,

Khóc lóc khổ đau buồn thay;

Anh em kíp khuyên giục nhau;

Lo đi báo tin nầy mau:

Kìa thần yên ủi giáng lai.

Kìa, Thánh Linh đà lai giáng!

Kia, Linh giáng nơi trần gian!

Ðấng Cha hứa ban hạ nay,

Hứa ngữ ấy linh nghiệm thay;

Mau đi báo tin mừng ngay,

Cho bao thế nhân đều hay:

Kìa thần yên ủi giáng lai!

2. Canh khuya tối tăm đã qua,

Ban mai đãng quang lộ ra,

Ðuổi xua khiếp kinh sầu than,

Bão tố ác ma liền tan;

Non kia ánh tia vàng soi,

Kim ô lướt mau dường thoi;

Kìa thần yên ủi giáng lai.

Kìa, Thánh Linh đà lai giáng!

Kia, Linh giáng nơi trần gian!

Ðấng Cha hứa ban hạ nay,

Hứa ngữ ấy linh nghiệm thay;

Mau đi báo tin mừng ngay,

Cho bao thế nhân đều hay:

Kìa thần yên ủi giáng lai!

3. Nay ta xướng ca đồng thanh,

Dư âm thấu lên trời xanh,

Cõi thiên thánh dân đồng tâm,

Réo rắt khúc ca hồi âm;

Yêu thương ấy ca diệu hay,

Vui thay khúc bất tuyệt nay;

Kìa thần yên ủi giáng lai.

Kìa, Thánh Linh đà lai giáng!

Kia, Linh giáng nơi trần gian!

Ðấng Cha hứa ban hạ nay,

Hứa ngữ ấy linh nghiệm thay;

Mau đi báo tin mừng ngay,

Cho bao thế nhân đều hay:

Kìa thần yên ủi giáng lai!

Lời Tiếng Anh

The Comforter Has Come

1. Oh, spread the tid-ings 'round, wher-ev-er man is found,

Whe-ev-er hu- man hearts and hu-man woes a-bound;

Let ev-'ry Christ-ian tongue pro- claim the joy-ful sound:

The Com-fort-er has come!

The Com-fort-er has come,

The Com-fort-er has come!

The Ho-ly Ghost from Heav'n,

The Fa- ther's pro-mise giv'n;

Oh spread the ti-dings 'round, wher-ev-er man is found,

The Com-fort-er has come!

2. The long, long night is past, the morn-ing breaks at last,

And hushed the dread-ful wail and fu-ry of the blast,

As o'er the gold-en hills the day ad- vanc-es fast!

The Com-fort-er has come!

The Com-fort-er has come,

The Com-fort-er has come!

TheHo-ly Ghost from Heav'n,

The Fa-ther's pro-mise giv'n;

Oh spread the ti-dings 'round, wher-ev-er man is found,

The Com- fort-er has come!

 

Copyright © 2012-2022