Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Tái Lâm
Bài số: 130
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Tia Sáng Ban Mai

1. Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,

Khi ấy nhìn Vua tái lâm từng mây,

Trông cảnh ban mai phước hạnh vinh quang,

Lúc Jê-sus đem xuống trần gian.

Xin Chúa hiển vinh từ trời phục lâm mau,

Vui bấy chúng tôi chờ nghênh khải tâu,

Ô lạ lùng bấy hứa ngôn xưa tuyên cùng chúng tôi:

“Này ta sẽ đến làm Vua, Chúa cứu chuộc ngươi.”

2. Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,

Tuyệt đích hồng ân ấy vinh diệu thay,

Vâng ý Cha sai, không luận tây, đông,

Mỗi ngày chức thiêng quyết làm xong.

Xin Chúa hiển vinh từ trời phục lâm mau,

Vui bấy chúng tôi chờ nghênh khải tâu,

Ô lạ lùng bấy hứa ngôn xưa tuyên cùng chúng tôi:

“Này ta sẽ đến làm Vua, Chúa cứu chuộc ngươi.”

3. Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,

Mong tiếng gọi ta cất lên từng mây,

Mong cởi thân hư hoại mặc vinh y,

Giống Ngài hiển vinh cõi trường hi,

Xin Chúa hiển vinh từ trời phục lâm mau,

Vui bấy chúng tôi chờ nghênh khải tâu,

Ô lạ lùng bấy hứa ngôn xưa tuyên cùng chúng tôi:

“Này ta sẽ đến làm Vua, Chúa cứu chuộc ngươi.”

4. Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,

Mong sớm được ngai báu, kim miện nay,

Nay kíp rao Tin Lành cùng muôn dân,

Quyết thành tín răn bảo tội nhân.

Xin Chúa hiển vinh từ trời phục lâm mau,

Vui bấy chúng tôi chờ nghênh khải tâu,

Ô lạ lùng bấy hứa ngôn xưa tuyên cùng chúng tôi:

“Này ta sẽ đến làm Vua, Chúa cứu chuộc ngươi.”

 

Copyright © 2012-2022