Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Tái Lâm
Bài số: 126
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Kìa Chúa Ðến!

1. Cùng chờ đợi nhìn lên chư thánh ơi,

Bầu trời rền âm vang lan khắp nơi,

Hãy chiếu sáng đèn các anh cần khêu,

Sẵn rước Chúa khi tiếng loa truyền kêu.

Kìa, Chúa đến! Chúa Jê-sus đến!

Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay!

Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây,

Kìa Chúa đến! Jê-sus hồi lai!

2. Này là lời Jê-sus tuyên hứa đây,

Ngài chuộc tội ban linh ân cứu nay,

Áo phiếu huyết luôn với kim miện ban,

Các thánh hỡi, đem Phúc Âm truyền vang,

Kìa, Chúa đến! Chúa Jê-sus đến!

Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay!

Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây,

Kìa Chúa đến! Jê-sus hồi lai!

3. Quyền lực đời này tan như khói mây,

Bầu trời dội vang xa giá chuyển xoay;

Khá kíp báo ân điển cho trần gian,

Giữa lúc tiếng loa chót đang dội vang.

Kìa, Chúa đến! Chúa Jê-sus đến!

Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay!

Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây,

Kìa Chúa đến! Jê-sus hồi lai!

4. Này, người tội Jê-sus khuyên đến ngay,

Kìa, Ngài cầu cho anh tha thiết thay,

Hãy đến gấp ân điển không còn lâu,

Lúc Chúa đến than tiếc không kịp đâu.

Kìa, Chúa đến! Chúa Jê-sus đến!

Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay!

Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây,

Kìa Chúa đến! Jê-sus hồi lai!

Lời Tiếng Anh

Lo, Jesus Comes!

1. Watch, ye saints, with eye-lids wak-ing,

Lo, the pow'rs of heav'n are shak-ing;

Keep your lamps all trimmed and burn-ing,

Read-y for your Lord's re-turn-ing.

Lo, He comes! Lo, Je-sus comes!

Lo, He comes, He comes all glo-rious!

Je-sus comes to reign vic-to-rious.

Lo, He comes, yes, Je-sus comes!

2. Lo, the prom-ise of your Sav-iour:

Par-doned sin and pur-chased fa-vor,

Blood-washed robes and crowns of glo-ry

Haste to tell re-demp-tion's sto-ry.

Lo, He comes! Lo, Je-sus comes!

Lo, He comes, He comes all glo-rious!

Je- sus comes to reign vic-to-rious.

Lo, He comes, yes, Je-sus comes!

 

Copyright © 2012-2022