Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Tái Lâm
Bài số: 125
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Tái Lâm

1. Xưa Jê-sus đà chết vì nhân loại,

Nay đang cỡi áng mây hồi lai;

Thiên dân muôn vàn đón chờ sứ đoàn,

Theo xa giá xuống nơi trần gian.

Ha-lê-lu-gia!

Chúa tái lâm thế gian làm Vua;

Ha-lê-lu-gia!

Chúa tái lâm thế gian làm Vua.

2. Nhân gian nay nhìn Chúa phục lâm kìa,

Oai nghi chói lói vương bào kia;

Ai khinh khi, từng bán, nộp, trêu, đùa,

Ðem thân Chúa đóng đinh ngày xưa,

Kêu la ân hận lúc thấy Chúa tái lâm trần gian;

Kêu la ân hận lúc thấy Chúa tái lâm trần gian.

3. Bao năm muôn vật nóng lòng trông Ngài,

Nay hoan hỉ thấy Vua hồi lai;

Xưa kia môn đồ đã bị khinh nhạo,

Hôm nay Chúa tiếp lên trời cao,

Ha-lê-lu- gia!

Chúa đến hôm nay vui mừng thay!

Ha-lê-lu-gia! Chúa đến hôm nay vui mừng thay!

4. A-men! muôn loài khá quì trước Ngài,

Tôn vinh tán mỹ quanh bệ ngai;

Xin Jê-sus dùng phép quyền giáng hạ,

Tuyên dương đoán ngữ công bình ra!

Ôi, Vua cao trọng! nước hiển vinh đây cai trị luôn!

Ôi, Vua cao trọng! nước hiển vinh đây cai trị luôn!

Lời Tiếng Anh

Lo! He Comes

Lo! He comes with clouds des-cend-ing,

Once for fa-vor'd sin-ners slain;

Thou-sand, thou-sand saints at-tend-ing,

Swell the tri-umph of His train.

Hal-le-lu-jah!

God ap-pears on earth to reign;

Hal-le-lu-jah!

God ap-pears on earth to reign.

Yea! A-men! let all a-dore

Thee, High on Thine e-ter-nal throne;

Sav-iour, take the pow'er and glo-ry;

Make Thy right-eous sen-tence known:

Jah! Je-ho-vah!

Claim the king-dom for

Thine own.

 

Copyright © 2012-2022