Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thăng Thiên
Bài số: 122
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tôn Vinh Jêsus

1. Bên ngôi Thiên Phụ, Jê-sus oai hùng,

Con dân thánh kính cung thờ tôn;

Muôn thiên binh quì trước Ngài vui vầy,

Hoan ca thánh khúc linh điệu đây:

“Tôn vinh Jê-sus!

Huyết Chúa cứu chúng tôi ngày nay;

Tôn vinh Jê-sus!

Huyết Chúa cứu chúng tôi ngày nay.”

2. Jê-sus ôi, trần thế miệt khinh Ngài,

Ðem thân Chúa đóng đinh nghiệt tai;

Do ơn Cha, Ngài sống lại vinh diệu,

Lên ngôi Chúa tể thiên, địa, nhân:

“Tôn vinh Jê-sus!

Chúa chết khiến chúng tôi trùng sinh;

Tôn vinh Jê-sus!

Chúa chết khiến chúng tôi trùng sinh.”

3. Ôi Jê-sus, nguyện kíp phục lâm Ngài,

Cho dân Chúa cất cao lời ca;

Mau mau chung tận những ngày ưu sầu,

Dâng lên Chúa khúc ca đồng tâu:

“Tôn vinh Jê-sus!

Chúa kíp đến, đến mau A- men;

Tôn vinh Jê-sus!

Chúa kíp đến, đến mau A-men.”

A-men.

Lời Tiếng Anh

O'er the Distant Mountains Breaking

1. O'er the dis-tant moun-tains break-ing,

Comes the redd-'ning dawn of day;

Rise, my soul, from sleep a-wak-ing,

Rise, and sing and watch, and pray;

“Tis thy Sav-iour,

On His bright re-turn-ing way,

“Tis thy Sav-iour, On His bright re-turn-ing way.

2. O Thou long-ex-pect-ed! wea-ry

Waits my anx-ious soul for Thee,

Life is dark, and earth is dear-y,

When Thy light I do not see:

O my Sav-iour,

When wilt Thou re-turn to me?

O my Sav-iour,

When wilt Thou re-turn to me?

 

Copyright © 2012-2022