Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thăng Thiên
Bài số: 121
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Nhìn Vua Thăng Thiên

1. Kìa, nhìn Vua ngự xa giá thăng thiên,

Ðấng chiến thắng tại các trận tiền;

Ngài dùng mây làm xe cỡi bay lên,

Ðến thánh quốc vào cửa cung đền;

Các thiên thần hân hoan xướng ca,

Chúc danh Ngài, “Ha-lê-lu-gia!”

Mọi hoàng môn đều đương ngước lên cao,

Ðể rước Chúa ngự giá vào.

2. Ðoàn người vui vào thiên quốc vinh quang,

Tiếng đắc thắng kèn trổi vang lừng?

Này là Vua quyền trên cả muôn binh,

Ðã chiến thắng mọi đối phương mình;

Ðấng trên thập tự xưa thống bi,

Chôn trong mồ phục sinh hiển uy,

Ngài dẹp tan tội ô, quét âm binh,

Chiến thắng bởi sự chết mình.

3. Loài người nay được ơn Chúa đem lên,

Ở cánh hữu Thượng Ðế linh huyền,

Cùng Jê-sus ngồi trên các nơi cao,

Ðứng với Chúa rực rỡ mực nào;

Chúa cai trị thiên binh kính tôn,

Trên linh đài Thiên Nhân chí tôn;

Một ngày kia cùng nhau sẽ thăng thiên,

Nối gót Chúa toại ước nguyền.

Lời Tiếng Anh

See the Conqueror Mounts in Triumph

1. See the Con-queror mount in tri-umph,

See the King in roy-al state

Rid- ing on the clouds His char-iot

To His heaven-ly pal-ace gate;

Hark! The choirs of an-gel voic-es

Joy-ful al-le-lu-ias sing,

And the por-tals high are lilt-ed

To re-ceive their heav'n-ly King.

2. While He lifts His hands in bless-ing,

He is part-ed from His friends;

While their ea-ger eyes be-hold Him,

He up-on the clouds as-cends;

He who walked with God and pleased Him,

Preach-ing truth and doom to come,

He, our E-noch, is trans-lat-ed

To His ev-er-last-ing home.

 

 

 

Copyright © 2012-2022