Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 120
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Vì Jêsus Sống

1. Trên trời vinh quang,

Vua Thánh xuống gian trần

Xót thương con người sống trong lầm than

Thân vàng hi sinh chịu đau thương cứu người

Hiện Ngài đang sống để đón muôn người tìm nguồn thái an

Vì Jêsus sống tôi bước đi với hi vọng

Bóng đêm xa dần lòng luôn vững tin

Vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp trời

Vì Jêsus sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài

2. Trên đường tôi đi, tôi biết Chúa đi cùng

Dẫu bao khổ nạn vẫn luôn bình an

Tâm hồn dịu êm, vì luôn luôn có Ngài

Hiện Ngài đang sống trong mỗi tâm hồn

Bền lòng vững tin

Vì Jêsus sống tôi bước đi với hi vọng

Bóng đêm xa dần lòng luôn vững tin

Vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp trời

Vì Jêsus sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài

Lời Tiếng Anh

Because He Lives

1. God sent His Son, they called Him Je-sus;

He came to love, heal and for- give;

He lived and died to buy my par-don,

An emp-ty grave is there to prove my Sav-ior lives.

Be-cause He lives,

I can face to-mor-row;

Be-cause He lives, all fear is gone;

Be-cause I know, He holds the fu-ture,

And life is worth the liv-ing, just be-cause He lives.

2. And then one day I'll cross the riv-er;

I'll flight life's fi-nal war with pain;

And then as death gives way to vic-t'ry,

I'll see the lights of glo-ry and I'll know He lives.

Be-cause He lives, I can face to-mor-row;

Be-cause He lives, all fear is gone;

Be-cause I know, He holds the fu-ture,

And life is worth the liv-ing, just be-cause He lives.

 

Copyright © 2012-2022