Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 119
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Mộ Trống

1. Bữa ấy giữa trưa trời ủ ê Jê-sus đã chết!

Tất cả mối hy vọng tái tê Jê-sus chết rồi!

Kìa nhìn bàn thạch chặn mồ mở toang,

Rạng ngời mộ phần, một thiên sứ phán:

“Jê-sus phục sinh rồi đâu có đây,

Chúa đã sống chẳng ở chi nơi này!

Kìa những đêm tối tử vong đà qua,

Cùng đón nghênh buổi sáng tươi đầy hoa,

Jê-sus đà phục sinh như hứa đấy,

Chúa sống chẳng ở chi nơi mộ này.”

2. Tối ấy biết bao lệ chứa chan Jê-sus đã chết!

Chẳng thế ngủ duy ngồi khóc than Jê-sus chết rồi!

Kìa nhìn bàn thạch chặn mồ mở toang,

Rạng ngời mộ phần, một thiên sứ phán:

“Jê-sus phục sinh rồi đâu có đây,

Chúa đã sống chẳng ở chi nơi này!

Kìa những đêm tối tử vong đà qua,

Cùng đón nghênh buổi sáng tươi đầy hoa,

Jê-sus đà phục sinh như hứa đấy,

Chúa sống chẳng ở chi nơi mộ này.”

3. Sáng ấy mỗi tâm hồn khóc thương Jê-sus đã chết!

Ảo não biết bao niềm cảm thương Jê-sus chết rồi!

Kìa nhìn bàn thạch chặn mồ mở toang,

Rạng ngời mộ phần, một thiên sứ phán:

“Jê-sus phục sinh rồi đâu có đây,

Chúa đã sống chẳng ở chi nơi này!

Kìa những đêm tối tử vong đà qua,

Cùng đón nghênh buổi sáng tươi đầy hoa,

Jê-sus đà phục sinh như hứa đấy,

Chúa sống chẳng ở chi nơi mộ này.”

Lời Tiếng Anh

He Is Not Here, But Is Risen!

1. Oh, day of aw-ful sto-ry, Je-sus is dead!

Sad end to hope of glo-ry, Je-sus is dead!

Be-hold the stone is rolled a-way!

And shin-ing ones have come to say:

“He is not here, but is ris-en!

He is not here, but is ri-sen!”

The night of death, is past and gone.

A-rise, and greet the glo-rious morn!

“He is not here, but is ris-en!

He is not here, but is ris-en!”

2. A day in sor-row dawn-ing, Je-sus is dead!

A sad and gloom-y morn-ing, Je-sus is dead

Be-hold the stone is rolled a-way!

And shin-ing ones have come to say:

“He is not here, but is ris-en!

He is not here, but is ri-sen!”

The night of death, is past and gone.

A-rise, and greet the glo-rious morn!

“He is not here, but is ris-en!

He is not here, but is ris-en!”

 

Copyright © 2012-2022