Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 118
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Sống

1. Hầu việc Jêsus Ðấng sống nay,

Ngự trong dương thế rõ ràng.

Lòng biết chắc Chúa sống trăm phần,

Mặc ai đa nghi vấn nan.

Lời Ngài tôi nghe thỏa thích thay,

Nhìn tay thương xót rõ ràng.

Ngài hằng gần tôi khi nhu yếu,

Thỏa vui mọi đàng.

Ngài sống! Ngài Sống!

Chúa Jêsus sống hiện rày.

Ði chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi,

Tâm tôi vui mừng thư thái.

Ngài sống! Ngài sống!

Ðể ban ơn cứu ta đấy.

Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào,

Rằng Chúa sống trong lòng này!

2. Hằng ngày tôi xem thế giới đây,

Ngài đang săn sóc mỗi điều.

Lòng quyết chẳng thể thất vọng được,

Dù bao gian nan ngã xiêu.

Nhìn nhận Jêsus dẫn dắt tôi,

Vượt qua cơn sóng gió nhiều.

Hi vọng gặp Jêsus ta đến,

Biết đâu mai, chiều.

Ngài sống! Ngài Sống!

Chúa Jêsus sống hiện rày.

Ði chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi,

Tâm tôi vui mừng thư thái.

Ngài sống! Ngài sống!

Ðể ban ơn cứu ta đấy.

Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào,

Rằng Chúa sống trong lòng này!

3. Này cùng vui lên giáo hữu ơi,

Hòa thanh tâu khúc khải hoàn.

Cùng hát chúc tán Chúa muôn đời,

Jêsus là Vua hiển vang.

Nguồn cậy trông cho kẻ kiếm nay,

Hộ phương cho kẻ đã gặp.

Không người nào hiền lành nhân ái

Sánh Jêsus kịp.

Ngài sống! Ngài Sống!

Chúa Jêsus sống hiện rày.

Ði chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi,

Tâm tôi vui mừng thư thái.

Ngài sống! Ngài sống!

Ðể ban ơn cứu ta đấy.

Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào,

Rằng Chúa sống trong lòng này!

Lời Tiếng Anh

He Lives

I serve a ris-en Sav-iour,

He's in the world to-day;

I know that He is liv-ing, what-ev-er men may say;

I see His hand of mer-cy,

I hear His voice of cheer;

And just the time I need

Him He's al-ways near.

He lives, He lives,

Christ Je-sus lives to-day!

He walks with me and talks with me a-long life's nar-row way.

He lives, He lives, sal-va-tion to im-part!

You ask me how I know

He lives? He lives with-in my heart.

In all the world a-round me I see

His lov-ing care,

And though my heart grows wea-ry,

I nev-er will de-spair;

I know that He is lead-ing through all the storm-y blast,

The day of His ap-pear-ing will come at last.

He lives, He lives,

Christ Je-sus lives to-day!

He walks with me and talks with me a-long life's nar-row way.

He lives, He lives, sal-va-tion to im-part!

You ask me how I know He lives?

He lives with-in my heart.

 

Copyright © 2012-2022