Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 117
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Trên Ðường Em mau

1. Trên đường Êm-mau,

Hai người lữ khách bước đi bên nhau.

Mộng vàng tan mau

Nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài.

Này Ngài tiến đến, về Êm- mau,

Tiến bước theo ngay bên.

Họ không trông ai Người lữ khách đó chính là Ngài.

Biết mấy lúc chúng ta

Ði trong cuộc sống mỗi ngày,

Ðã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài.

Ấy những lúc mắt ta

Không trông không thấy được Ngài,

Trong những kẻ nghèo đói.

2. Trên đường Êm-mau,

Hai người lữ khách bước đi bên nhau.

Mộng vàng tan mau

Nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài.

Này Ngài tiến đến, về Êm- mau,

Tiến bước theo ngay bên.

Họ không trông ai

Người lữ khách đó chính là Ngài.

Có những buổi sát vai

Nhanh chân ta bước bên Ngài

Trên đường về nhưng chẳng biết Ngài.

Ấy những lúc chúng ta

Vô tâm không để ý người,

Người lao công cùng đi.

3. Trên đường Êm-mau,

Hai người lữ khách bước đi bên nhau.

Mộng vàng tan mau

Nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài.

Này Ngài tiến đến, về Êm- mau,

Tiến bước theo ngay bên.

Họ không trông ai

Người lữ khách đó chính là Ngài.

Có những buổi nắng phai

Rong chơi ta đã gặp Ngài,

Khắp phố phường nhưng chẳng biết Ngài,

Ấy những lúc chúng ta

Vô tâm không để ý người,

Người phu xe gầy vai.

Trên đường Êm-mau,

Hai người lữ khách bước đi bên nhau.

Mộng vàng tan mau

Nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài.

Này Ngài tiến đến, về Êm-mau,

Tiến bước theo ngay bên.

Họ không trông ai

Người lữ khách đó chính là Ngài.

 

Copyright © 2012-2022