Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 111
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Trên Ðồi Cao

1. Ðêm dần lan trên núi,

Bóng thập tự còn kia,

Môn đồ nào đâu thấy, một mình chết thương,

Huyết nhuộm hồng thân báu,

Chúa vì ai khổ đau,

Vua thánh từ thiên đàng xuống tận thế gian.

Chúa ôi! Vì ai thân Chúa mang hình,

Từ thiên cung cao sang Ngài xuống ô trần.

Khổ hình! Thân Ngài treo trên núi xưa cho bao người trần thế thấy rõ đường đi.

Chúa ôi! Mọi buồn thương Chúa cam chịu để đời tôi đổi mới từ ly ô trần;

Ðêm trần thế biến đi trước yêu thương thánh,

Bao ngày dài tăm tối còn đâu.

2. Trên đồi hoang xơ xác,

Chúa khổ nhục vì ai,

Thân hồn Ngài tan nát, sầu thương đắng cay,

Hông tràn tuôn huyết báu,

Chúa vì ai khổ đau.

Vui xuống trần mang hình, cứu chuộc thế nhân.

Chúa ôi! Vì ai thân Chúa mang hình,

Từ thiên cung cao sang Ngài xuống ô trần. Khổ hình!

Thân Ngài treo trên núi xưa cho bao người trần thế thấy rõ đường đi.

Chúa ôi! Mọi buồn thương Chúa cam chịu để đời tôi đổi mới từ ly ô trần;

Ðêm trần thế biến đi trước yêu thương thánh,

Bao ngày dài tăm tối còn đâu.

Lời Tiếng Anh

On A Rugged Hill

1. On a rug-ged hill stood a rug-ged cross,

And up-on that cross there hung in shame

God's be-lov-ed Son,

Christ the love-ly

One Who from heav-en to the sin-ner came.

Cal-v'ry rug-ged hill of sor-row

Where the Prince of glo-ry died for me;

Wound-ed crushed and brok-en-heart-ed 'Lone

He suf-fered un- told ag-o-ny.

Sin-less there He bore my bur-dens

That from sin-ful shame I might be free.

Glor-ious day He took my sins a-way

On the cross of Cal-va- ry.

2. On a rug-ged hill stood a mock-ing throng,

Scorn-ing Him who came to save the lost.

It was not in vain that the Sav-iour came

To re-deem the world at price-less cost.

Cal-v'ry rug-ged hill of sor-row

Where the Prince of glo-ry died for me;

Wound-ed crushed and brok-en-heart-ed 'Lone

He suf- fered un-told ag-o-ny.

Sin-less there He bore my bur-dens

That from sin-ful shame I might be free.

Glor-ious day He took my sins a-way

On the cross of Cal-va-ry.

 

Copyright © 2012-2022