Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 109
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Sông Tình Yêu

1. Vì sao Jêsus lai láng huyết tuôn?

Sao Chúa tôi cam chịu hình?

Vì sao Christ chịu treo thân thế kia?

Vì tôi nhớp nhơ tội tình.

Từ nơi Gô-gô-tha kia, chỗ lưu ra sông tình yêu,

Nghìn muôn lo âu đi xa khỏi tâm tôi.

Nơi tôi đã tiếp nhận ánh thánh quang huy hoàng,

Bởi tin nơi danh Ngài thỏa vui muôn đời.

2. Vì ác gian từ tôi cả Chúa ôi,

Nên đớn đau cho thân Ngài.

Giàu có thay lòng khoan nhân Chúa tôi.

Tình yêu Chúa ôi cao dày.

Từ nơi Gô-gô-tha kia, chỗ lưu ra sông tình yêu,

Nghìn muôn lo âu đi xa khỏi tâm tôi.

Nơi tôi đã tiếp nhận ánh thánh quang huy hoàng,

Bởi tin nơi danh Ngài thỏa vui muôn đời.

3. Dù cho thân này chịu bao đớn đau,

Không báo xong ân tình ngài;

Ðời sống, tâm hồn luôn thân xác đây,

Thành tâm hiến dâng cho Ngài.

Từ nơi Gô- gô-tha kia, chỗ lưu ra sông tình yêu,

Nghìn muôn lo âu đi xa khỏi tâm tôi.

Nơi tôi đã tiếp nhận ánh thánh quang huy hoàng,

Bởi tin nơi danh Ngài thỏa vui muôn đời.

Lời Tiếng Anh

At The Cross

A-las! and did my Sav-iour bleed?

And did my Sov-ereign die?

Would He de- vote that sa-cred head

For such a worm as I?

At the cross, at the cross where I first saw the light,

And the bur-den of my heart rolled a-way,

It was there by faith

I re-ceived my sight,

And now I am hap-py all the day!

But drops of grief can ne'er re-pay

The debt of love I owe:

Here, Lord, I give my-self to Thee;

'Tis all that I can do!

At the cross, at the cross where

I first saw the light,

And the bur-den of my heart rolled a-way,

It was there by faith

I re-ceived my sight,

And now I am hap-py all the day!

 

Copyright © 2012-2022