Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 106
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ca Ngợi Dòng Huyết Báu

1. Tôi hân hoan ngợi khen dòng huyết báu,

Ðã tuôn vì tội nhân khắp hoàn cầu;

Tôn vinh Con Ðộc Sinh từ Cha Thánh,

Ðã mang lằn đòn đặng chữa tôi lành;

Tuy xưa tôi lang thang đi xa chuồng,

Tâm linh cưu mang khổ đau lo buồn;

Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quí,

Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì.

Tinh bạch hơn tuyết nay!

Tinh bạch hơn tuyết nay!

Chúa lấy huyết báu phiếu trắng trong ngần,

Chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần!

2. Jêsus treo mình trên thập tự xưa,

Ðớn đau Ngài chịu sao nói cho vừa;

Tuy xưa Jêsus đau buồn, phiền lao,

Há thập tự Ngài chịu luống công nào?

Ước Chúa dắt đến suối huyết tuôn đầy.

Cho tâm linh tôi rửa trắng trong đây;

Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quí,

Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì.

Tinh bạch hơn tuyết nay!

Tinh bạch hơn tuyết nay!

Chúa lấy huyết báu phiếu trắng trong ngần,

Chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần!

3. Lâu nay tôi trụy lạc lìa nhà Cha,

Bước theo trần tục trên lối gian tà;

Tâm linh ô tội nầy đậm dường son,

Nước trong dương gian không rửa sạch hồn;

Quyết chí nắm chắc lấy hứa ngôn Ngài.

Tôi gieo thân trong suối huyết linh oai;

Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quí,

Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì.

Tinh bạch hơn tuyết nay!

Tinh bạch hơn tuyết nay!

Chúa lấy huyết báu phiếu trắng trong ngần,

Chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần!

 

Copyright © 2012-2022