Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 104
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Bản Nhạc  

 

Lên Gô gô tha

1. Tôn Vua thiên thượng ngự quản hiển vinh,

Sáng danh về Chúa nhân lành;

Gô-gô-tha nguyền Ngài dẫn đến ngay,

Hầu đừng quên mão gai rày.

Lòng này e quên Ghết-sê-ma-nê,

Lòng này e quên Chúa đau trăm bề,

Ðể nhớ ái đức Jê-sus chan hòa,

Nguyền dìu lên Gô-gô-tha.

2. Hãy chỉ con phần mộ xác Chúa chôn,

Chỗ bao người nước mắt tuôn,

Có cả thiên thần mặc áo trắng tinh,

Hộ vệ Ngài ngủ an bình.

Lòng này e quên Ghết-sê-ma-nê,

Lòng này e quên Chúa đau trăm bề,

Ðể nhớ ái đức Jê-sus chan hòa,

Nguyền dìu lên Gô-gô-tha.

3. Nối gót Ma-ri một buổi sớm mai,

Thuốc thơm, dầu quí dâng Ngài;

Chúa chỉ con mộ Ngài đã bước ra,

Nguyền dìu lên Gô-gô-tha.

Lòng này e quên Ghết-sê-ma-nê,

Lòng này e quên Chúa đau trăm bề,

Ðể nhớ ái đức Jê-sus chan hòa,

Nguyền dìu lên Gô-gô-tha.

4. Cứu Chúa, con nguyền vì cớ Chúa nay,

Vác thập tự giá theo Ngài;

Chén khổ con nguyền cùng uống, Chúa ôi,

Ngài vì con uống xưa rồi.

Lòng này e quên Ghết-sê-ma-nê,

Lòng này e quên Chúa đau trăm bề,

Ðể nhớ ái đức Jê- sus chan hòa,

Nguyền dìu lên Gô-gô-tha.

Lời Tiếng Anh

Let Me to Calvary

King of my life, I crown Thee now,

Thine shall the glo-ry be;

Lest I for-get Thy thorn-crowned brow,

Lead me to Cal-va-ry.

Lest I for-get Geth-se-ma- ne,

Lest I for-get Thine ag-o-ny;

Lest I for-get Thy love for me,

Lead me to Cal-va-ry.

May I be will-ing, Lord to bear

Dai-ly my cross for Thee;

E-ven Thy cup of grief to share,

Thou hast borne all for me.

Lest I for-get Geth-se-ma-ne,

Lest I for-get Thine ag-o-ny;

Lest I for-get Thy love for me,

Lead me to Cal- va-ry.

 

Copyright © 2012-2022