Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 101
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Như Chiên Ði Lạc

Ê-sai 53:6

Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc ai theo đường nấy;

Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc mà

Con Người đã đến, Chúa Jê-sus đến, đặng tìm và cứu kẻ bị mất, là người bị mất linh hồn.

 

 

 

Copyright © 2012-2022