Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 98
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Nhìn Thập Tự

1. Nhìn cây thập tự gẫm Chúa Jêsus,

Phải đóng đinh chịu khổ đau;

Chúa ôi, thân Ngài tuôn huyết thắm thay,

Khổ hình bởi chúng tôi nay.

2. Nhìn xem bầu trời tăm tối ủ ê,

Ðang giữa ban ngày gớm ghê;

Chính trong điện thờ nơi thánh tôn nghiêm,

Bức màn xé rách phân đôi.

3. Tại đây Jêsus cất tiếng: “Cha ôi,

Nay đã xong việc của tôi,

Kính giao linh hồn trong cánh tay Cha.”

Nói rồi, Chúa trút hơi ra.

4. Từ nơi mộ phần Chúa sống vẻ vang,

Cỏi chết nay bị phá tan,

Bẻ then địa ngục duy Chúa Jêsus,

Ðấng được tán mỹ muôn thu.

 

Copyright © 2012-2022