Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 74
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ðêm Thánh

1. Kìa vùng trời đông ngôi sao Tin Lành soi thánh quang,

Con Trời tự hạ thành nhân giữa đêm huy hoàng;

Vì lòng Ngài yêu nhân thế đắm chìm nơi bến mê,

Ra đời làm giá cao quí cứu chúng sinh về;

Bao năm cảnh đời như giữa đêm ác tội khiếp kinh,

Hôm nay khắp trời trông rõ quang cảnh bình minh.

Chúa sanh giờ đây,

Ðêm thánh vinh quang vui vẻ bấy!

Ðêm phước hạnh đấy,

Ðêm bình hòa, đêm an ninh,

Ðêm Chúa từ ái,

Chính đêm Thần Tử giáng sinh.

2. Mục đồng gặp ngay Anh Nhi trong chuồng chiên đáng thương,

Ðơn thành thờ lạy Thần Nhân hiển vinh lạ thường;

Tìm thờ lạy Vua xưa bác sĩ nhìn sao ruổi dong,

Nay ta thành kính cùng tôn Chúa cách hết lòng;

Jêsus trải trường đau khổ thương cảm nhược điểm ta,

Ban ơn giữ gìn ta khỏi mưu quỉ quyền ma.

Chúa sanh giờ đây,

Ðêm thánh vinh quang vui vẻ bấy!

Ðêm phước hạnh đấy,

Ðêm bình hòa, đêm an ninh,

Ðêm Chúa từ ái,

Chính đêm Thần Tử giáng sinh.

3. Ngài từng dạy ta nên yêu thương cùng nhau chớ phai,

Yêu là luật Ngài, bình an ấy Tin Lành Ngài;

Ngài vì tội nô nên bẻ xích xiềng ma quỉ kia,

Danh Ngài truyền đến, bao áp chế thảy xa lìa;

Ta nên hết lòng tôn kính danh Ðấng vừa giáng sinh,

Dâng lên khúc thần ca cảm ơn Chúa diệu vinh.

Chúa sanh giờ đây,

Ðêm thánh vinh quang vui vẻ bấy!

Ðêm phước hạnh đấy,

Ðêm bình hòa, đêm an ninh,

Ðêm Chúa từ ái,

Chính đêm Thần Tử giáng sinh.

Lời Tiếng Anh

O Holy Night

1. O ho-ly night! the stars are bright-ly shin-ing,

It is the night of the dear Sav-ior's birth!

Long lay the world in sin and er-ror pin-ing,

Till He ap-peared and the soul felt its worth.

A thrill of hope the wea-ry world re-joic-es,

For yon-der breaks a new and glo-rious morn!

Fall on your knees!

Oh, hear the an-gel voic-es!

O night di-vine,

O night when Christ was born.

O night, di- vine!

O night, O night di-vine!

2. Tru-ly He taught us to love one an-oth-er,

His law is love and His gos-pel is peace.

Chains shall He break, for the slave is our broth-er

And in His name all op-pres-sion shall cease.

Sweet hymns of joy in grate-ful cho-rus raise we,

Let all with-in us praise His ho-ly name!

Fall on your knees!

Oh, hear the an-gel voic-es!

O night di-vine,

O night when Christ was born.

O night, di- vine!

O night, O night di-vine!

 

Copyright © 2012-2022