Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 73
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Không Chỗ Trong Quán

1. Nào, phòng đẹp chốn sang giàu,

Nào giường nệm có đâu,

Sinh trong chuồng chiên đó thôi,

Hài nhi không chỗ gối;

Có đâu khúc ca tâu hòa,

Có đâu lòng tôn quí,

Không vinh cảnh, chỉ bi trường,

Lều hèn nào còn giường.

Ấy khéo không chỗ cho Ngài đấy,

Kíp hoan nghênh Chúa hôm nay,

Kẻo đến thiên môn nghe lời thẹn bấy: “Không nơi nào thuộc ngươi đây!”

2. Nào, người vì Chúa dâng mình,

Mừng giờ Ngài giáng sinh,

Ai khiêm nhường đâu thấy đây,

Thành tâm ai sẵn đấy;

Mấy ai khóc than tội mình,

Khát khao về Con Thánh,

Ai mong ơn Chúa thiên đường,

Lều hèn nào còn giường.

Ấy khéo không chỗ cho Ngài đấy,

Kíp hoan nghênh Chúa hôm nay,

Kẻo đến thiên môn nghe lời thẹn bấy: “Không nơi nào thuộc ngươi đây!”

3. Nào, người nhận biết Vua mình,

Nào người chịu tiếp nghênh,

Hoa tươi, dầu thơm có đâu,

Toàn thanh đao mũi giáo;

Mấy ai kiếm ơn thiên thành,

Mấy ai cần Con Thánh,

Ai săn sóc giữa canh trường,

Lều hèn nào còn giường.

Ấy khéo không chỗ cho Ngài đấy,

Kíp hoan nghênh Chúa hôm nay,

Kẻo đến thiên môn nghe lời thẹn bấy:

“Không nơi nào thuộc ngươi đây!”

No Room in the Inn

1. No beau-ti-ful cham-ber,

No soft cra-dle bed,

No place but a man-ger,

No where for His head;

No prais-es of glad-ness,

No thought of the sin,

No glo- ry but sad-ness,

No room in the inn.

No room, no room for Je-sus!

Oh, give Him wel-come free,

Lest you should hear at heav-en's gate,

“There is no room for thee.”

2. No one to re-ceive Him,

No wel-come while here,

No balm to re-lieve Him,

No staff but a spear;

No seek-ing His treas-ure,

No weep-ing for sin.

No do- ing His pleas-ure,

No room in the inn.

No room, no room for Je-sus!

Oh, give Him wel-come free,

Lest you should hear at heav-en's gate,

“There is no room for thee.”

 

Copyright © 2012-2022