Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 64
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Thiên Binh Vang Tiếng Hát

1. Kìa thiên binh cùng vang tiếng hát,

Chúc Thánh Ðế mới sanh trên đất!

Bình an ân trạch ban khắp cả,

Chúa và người đôi bên thuận hòa.

Khắp đất hát: Ha-lê-lu-gia!

Suốt cả cõi trời cũng hoan ca,

Các sứ thánh huyên ca giọng êm,

Mừng Christ giáng tại Bết-lê-hem!

Khá chú ý khúc ca diệu thay;

Vinh hiển bấy Christ hạ sanh rày!

2. Kìa, thiên binh thờ Vua chánh ngôi,

Cứu Chúa Christ vĩnh sanh vô đối;

Ðồng trinh xưa hoài thai Thánh Tử,

Ðấng loài người bao năm đợi chờ.

Dẫu Chúa có hình thể như ta,

Vẫn chiếu sáng thần tánh như Cha,

Kẻ tiếp Chúa, Chúa luôn ngự bên,

Thật rõ Chúa Em-ma-nu-ên.

Khá chú ý khúc ca diệu thay;

Vinh hiển bấy Christ hạ sanh rày!

3. Tụng ca Vua Bình an giáng thế,

Hát chúc Ánh Thái Dương công nghĩa!

Ngài đem theo thần quang vĩnh sanh,

Phép trị bịnh do tay nhân lành.

Chúa gác bỏ quyền quí thiên cung,

Xuống để cứu người thoát nguy vong,

Xuống để vớt ai đương lầm than,

Ðược trùng sanh, phục hồi vinh quang.

Khá chú ý khúc ca diệu thay;

Vinh hiển bấy Christ hạ sanh rày!

Lời Tiếng Anh

Hark The Herald Angles Sing

1. Hark! the her-ald an - gels sing, “Glo - ry to the new-born King;

Peace on earth, and mer - cy mild,

God and sin - ners rec-on-ciled!”

Joy-ful all ye na- tions, rise,

Join the tri-umph of the skies;

With th'an-gel-ic host pro- claim, “Christ is born in Beth-le-hem!”

Hark! the her-ald an-gels sing, “Glo-ry to the new-born King.”

2. Christ, by high-est heaven a-dored;

Christ, the ev-er-last-ing Lord!

Late in time be-hold Him come,

Off-spring of the Vir-gin's womb:

Veiled in flesh the God-head see;

Hail th'in-car-nate De-i-ty,

Pleased as man with men to dwell,

Je-sus, our Em-man-u-el,

Hark! the her-ald an-gels sing, “Glo-ry to the new-born King.”

 

Copyright © 2012-2022