Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 58
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Ca Ngợi Chúa Tôi

Cứu Chúa Thánh, Cứu Chúa Jêsus tôi,

Cất tiếng hát chúc tán Jêsus tôi ;

Ca không thôi, dâng lên trọn đời sống;

Chúa tôi cao đẹp, không có ai so bằng,

Tôi nói không nên lời.

Vì yêu thương tôi Jêsus đã xả thân,

Tình yêu trần gian đâu dám so kịp nào,

Trời cao, biển lớn, Jêsus yêu tôi hơn,

Lòng tôi say sưa, ca khen Ngài không thôi!

 

Copyright © 2012-2022