Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 42
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Khúc Hát Tâm Linh

1. Muôn kim ngân quí giá nhiều người tụng tán,

Ca khen vẻ lấp lánh châu toàn,

Nào sánh với khúc ca đượm chất ngất trong tôi,

Không phai nhòa hư nát với thiên thu.

Chúa là giai khúc muôn thanh âm tuyệt vời,

Chúa tôi là ngọn đăng bể sâu.

Tụng ngợi thần quyền, tôn vinh Chúa chẳng thôi,

Chúa tôi là trời sao sáng mai.

Sức mới Chúa thêm tuôn đầy tâm linh tôi,

Chúa cho tươi vui, nụ cười luôn trên môi.

Không một ai cao quí hơn Chúa tôi tuyệt vời,

Chúa là muôn bài ca của tôi.

2. Ðưa câu ca thánh thót hòa vào đời tôi,

Mang trong tâm tiếng hát lên ngôi;

Tình thắm thiết sáng tươi, ngày Thánh Chúa cứu tôi,

Hân hoan nguồn ân sủng mới không thôi.

Chúa là giai khúc muôn thanh âm tuyệt vời,

Chúa tôi là ngọn đăng bể sâu.

Tụng ngợi thần quyền, tôn vinh Chúa chẳng thôi,

Chúa tôi là trời sao sáng mai.

Sức mới Chúa thêm tuôn đầy tâm linh tôi,

Chúa cho tươi vui, nụ cười luôn trên môi.

Không một ai cao quí hơn Chúa tôi tuyệt vời,

Chúa là muôn bài ca của tôi.

3. Như sương đêm lắng xuống từ vùng trời cao,

Mang ơn thiêng trải khắp tâm hồn,

Cuộc sống Chúa dắt đưa nhiều thử thách khó khăn,

Nhưng tâm ngợi ca khúc hát suy tôn.

Chúa là giai khúc muôn thanh âm tuyệt vời,

Chúa tôi là ngọn đăng bể sâu.

Tụng ngợi thần quyền, tôn vinh Chúa chẳng thôi,

Chúa tôi là trời sao sáng mai.

Sức mới Chúa thêm tuôn đầy tâm linh tôi,

Chúa cho tươi vui, nụ cười luôn trên môi.

Không một ai cao quí hơn Chúa tôi tuyệt vời,

Chúa là muôn bài ca của tôi.

Lời Tiếng Anh

The Theme of My Song

Oth-ers may sing of treas-ures of earth,

Sing of its glit-ter and gold,

But I have a theme of far great-er worth,

Ex-haust-less, it nev-er grows old.

He is the love-ly theme of my song,

He is my light from a-far;

Glo-ry and praise shall to Him be-long.

He is my bright Morn-ing Star;

Strength for my weak- ness He doth im-part,

He is the joy of my long-ing heart,

Fair Rose of Shar- on is Je-sus to me;

He is the theme of my song.

This is the theme, the theme of my song,

Ev-er-ex-haust-less to me;

And while time shall last and a-ges pro-long,

No theme can as won-der-ful be.

He is the love-ly theme of my song,

He is my light from a-far;

Glo-ry and praise shall to Him be-long.

He is my bright Morn-ing Star;

Strength for my weak-ness He doth im-part,

He is the joy of my long-ing heart,

Fair Rose of Shar- on is Je-sus to me;

He is the theme of my song.

 

Copyright © 2012-2022