Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 41
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ca Ngợi Chúa Ðêm Ngày

1. Ngày ngày ngợi danh Chúa hiển vinh hoài,

Giảng rao Tin Lành muôn thu,

Về lòng yêu thương bể thẳm sông dài,

Khiến mọi người biết Jêsus.

Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus,

Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus,

Ngày ngày đêm đêm tán mỹ Jêsus,

Mãi ca xướng danh Jêsus.

2. Nhờ cậy ơn Chúa cứu rỗi chu toàn,

Nhất sinh nguyện làm tôi trung,

Dặn lòng luôn luôn quyết tín trăm đàng,

Chắc chắn được đến thiên cung.

Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus,

Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus,

Ngày ngày đêm đêm tán mỹ Jêsus,

Mãi ca xướng danh Jêsus.

3. Thần huệ ban cho bởi Thánh Linh Ngài,

Sức thêm lòng được hân hoan,

Một dạ khăng khăng cứ bước theo hoài,

Chúa đưa vào chốn vinh an.

Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus,

Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus,

Ngày ngày đêm đêm tán mỹ Jêsus,

Mãi ca xướng danh Jêsus.

Lời Tiếng Anh

Every Day I Will Bless thee

1. My Sa-viour's prais-es I will sing,

And all His love ex-press;

Whose mer- cies each re-turn-ing day,

Pro-claim His faith-ful-ness.

“Ev-'ry day will I bless Thee!

Ev-'ry day will I bless Thee!

And I will praise, will praise,

Thy name For-ev-er and ev-er!”

2. Oh, grant Thy Ho-ly Spir-it's grace,

And aid my fee-ble powers;

That glad- ly I may fol-low Thee

Thro' all my fu-ture hours.

“Ev-'ry day will I bless Thee!

Ev-'ry day will I bless Thee!

And I will praise, will praise,

Thy name For-ev-er and ev-er!”

 

Copyright © 2012-2022